Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden MyAnswers

Bij het gebruik van de dienst MyAnswers (hierna “MyAnswers”), aangeboden op de domeinnamen: myanswers.io of een subdomein daarvan, van de onderneming Digital Customer Care Company ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nummer 51825813 (hierna: “Leverancier”), gaat u akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden. Leverancier behoudt te allen tijde het recht om de onderstaande Algemene voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving. De nieuwste versie van de Algemene voorwaarden vindt u op: http://www.myanswers.io/terms-conditions/.

  Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst voor MyAnswers tussen Leverancier en u, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk door Leverancier en u overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele Algemene voorwaarden van u wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Het niet naleven van deze Algemene voorwaarden resulteert in directe afsluiting van uw MyAnswers account.

  Account voorwaarden

 1. U dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn.
 2. U dient een persoon te zijn. Accounts geregistreerd door ‘robots’ of andere geautomatiseerde methodieken zijn niet toegestaan.
 3. U dient uw eigen persoonlijke gegevens te verstrekken tijdens het aanmeldproces.
 4. Uw logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet met andere personen worden gedeeld.
 5. U bent te allen tijde zelf aansprakelijk voor het geheimhouden van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Leverancier kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 6. U bent aansprakelijk voor alle activiteiten en content die geplaatst wordt onder uw account (tevens voor de gebruikers die aangemaakt worden onder uw account).
 7. Het is niet toegestaan om meer dan één (1) onderneming onder te brengen in een MyAnswers account. Echter het onderbrengen van meerdere handelsnamen van een onderneming in een MyAnswers account is wel toegestaan.
 8. Het is niet toegestaan om MyAnswers te gebruiken voor illegale doeleinden. U dient de Nederlandse wetgeving niet te schenden.

  Betalingsvoorwaarden en voorwaarden account omzetting

 1. De betaling geschiedt vooraf per kalendermaand per SEPA-incasso of credit card. De overige kosten die gemaakt worden, voor bijvoorbeeld extra zoekopdrachten, gebruikers of opslag, worden achteraf gefactureerd en geïncasseerd.
 2. De SEPA-incasso wordt minimaal 7 dagen voor uitvoering per e-mail aangekondigd.
 3. Bij het omzetten van een gratis account naar een betaald account wordt het gratis account direct omgezet naar een betaald account en beëindigt u automatisch het gratis account. Op de dag van omzetting gaat tevens de betaling in.
 4. Alle genoemde prijzen zijn exclusief het geldende hoge BTW tarief (thans 21%).
 5. Als er een betalingsachterstand is van 3 facturen dan wordt uw MyAnswers account tijdelijk afgesloten. Per e-mail ontvangt u instructies over het kunnen voldoen van die facturen en wanneer uw account weer geactiveerd wordt.
 6. Indien u in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan bent u van rechtswege in verzuim. U bent alsdan een rente verschuldigd van één procent (1%) per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van u. De buitengerechtelijk incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten.

  Opzeggingen

 1. U bent zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van uw MyAnswers account. U kunt alleen opzeggen in het “Account” gedeelte van uw eigen MyAnswers omgeving. Een andere vorm van opzegging wordt niet geaccepteerd en dus ook niet verwerkt.
 2. Op het moment dat u uw MyAnswers account opzegt, wordt het account (inclusief de betaling) direct stopgezet. Een betaald MyAnswers account is per maand opzegbaar.
 3. Al uw data wordt 3 maanden na het stopzetten van uw account verwijderd.

  Aanpassingen van de dienst en prijzen

 1. Leverancier behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, wijzigingen door te voeren in MyAnswers.
 2. Leverancier behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, tijdelijk MyAnswers stop te zetten, bijvoorbeeld in geval van onderhoud.
 3. Leverancier behoudt het recht om MyAnswers permanent stop te zetten. Dit zal minimaal 3 kalendermaanden van tevoren aangekondigd worden op https://www.myanswers.io.
 4. Leverancier behoudt het recht om prijswijzigingen voor het gebruik van MyAnswers door te voeren. Deze prijswijzigingen worden minimaal één (1) kalendermaand van te voren aangekondigd op www.myanswers.io.

  Copyright en eigendom van content

 1. Met MyAnswers kunt u bepaalde informatie, tekst, afbeeldingen, video’s of ander materiaal (“Content”) plaatsen, koppelen, opslaan, delen en anderszins beschikbaar stellen. U bent verantwoordelijk voor de Content die u op MyAnswers plaatst, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan.
 2. Door het plaatsen van Content op MyAnswers verleent u ons het recht en de licentie om dergelijke Content, te gebruiken, te wijzigen, publiekelijk uit te voeren, openbaar te tonen, te kopiëren, te reproduceren en te distribueren op en via MyAnswers. U behoudt al uw rechten op alle Content die u verzendt, plaatst of weergeeft op of via MyAnswers en u bent verantwoordelijk voor het beschermen van deze rechten. U gaat ermee akkoord dat deze licentie ons het recht geeft om uw Content beschikbaar te stellen aan andere gebruikers van MyAnswers, die uw Content ook kunnen gebruiken onder deze Algemene Voorwaarden.
 3. U verklaart en garandeert dat: (i) de Content van uzelf is (u bent er eigenaar van) of u hebt het recht om deze te gebruiken en ons de rechten en licentie te verlenen zoals voorzien in deze Algemene Voorwaarden, en (ii) het plaatsen van uw Content op of via MyAnswers geen inbreuk maakt op de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten of andere rechten van anderen.
 4. Het is niet toegestaan om HTMLen/of CSS en/of plaatjes (her) te gebruiken voor eigen of commercieel gebruik zonder uitdrukkelijke toestemming van Leverancier.

  Recht om Content te verwijderen

 1. Leverancier behoudt zich het recht voor om content te verwijderen uit haar databases die door u zijn gemaakt op elk moment in onze eigen discretie en absolute discretie zonder voorafgaande kennisgeving.
 2. U erkent en gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor het maken van back-ups van Content die is geüpload naar MyAnswers of is ontvangen via het gebruik van MyAnswers.
 3. Leverancier is niet aansprakelijk voor het verwijderen of niet bewaren van dergelijke Content.

Account beperkingen In elk pakket zijn account beperkingen opgenomen. Bij   het bereiken van de drempel, of overschrijden van een of meerdere   accountbeperkingen, is MyAnswers verplicht om de klant op de hoogte te   stellen, maar behoudt het recht om uw account automatisch over te zetten naar het volgende passende pakket dat uw gebruik ondersteunt, tenzij anders gespecificeerd.

  Aansprakelijkheid

 1. Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Leverancier toegerekend kunnen worden;
 3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover u aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

  Vrijwaring

 1. U vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Leverancier toerekenbaar is.

    Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Leverancier en u zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

  Overige voorwaarden

 1. Leverancier streeft naar een zo hoog mogelijke uptime. In het geval van overmacht kan Leverancier hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 2. Leverancier gebruikt diensten (hardware, software, netwerk, data opslag, enz.) van derde partijen voor het leveren van MyAnswers.
 3. U zult MyAnswers niet proberen te hacken en/of websites op te zetten welke zich voordoen als onderdeel van Leverancier of MyAnswers.
 4. U zult geen delen van MyAnswers of MyAnswers in zijn geheel reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen of doorverkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van Leverancier.
 5. U zult MyAnswers niet gebruiken voor het plaatsen of versturen van ongevraagde content/e-mail (SPAM).
 6. U zult geen wormen en/of virussen en/of andere vormen van destructieve code plaatsen op MyAnswers.
 7. Leverancier streeft ernaar, maar garandeert niet, dat: 1) MyAnswers voldoet aan uw specifieke wensen, 2) MyAnswers een correcte werking heeft, 3) fouten in MyAnswers worden verbeterd.
 8. Vragen over de Algemene voorwaarden kunnen gesteld worden via de verschillende contactmogelijkheden.

Versie: 13 september 2017

Start nu met onze kennisbanksoftware

Gratis 14 dagen lang uitproberen